Информация за необходимите документи и сроковете за подаване на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси

 

ОБЩИНА РУСЕ
ДИРЕКЦИЯ ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”І. При деклариране на недвижим имот от физически лица

Декларацията се подава в Дирекция ”Местни данъци и такси” в 2 - месечен срок от:
- придобиването
- издаване на Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация за новопостроени сгради
При придобиване на имоти по наследство - декларацията се подава в 6 - месечен срок от откриване на наследството.
При промяна на обстоятелствата по подадена декларация, същите се декларират в нова декларация в 2 - месечен срок.
Подадената декларация от един от съсобствениците / ползвателите на недвижим имот/, ползва всички останали съсобственици / ползватели.
За всеки имот се подава отделна декларация.
При продажба или прехвърляне на недвижим имот от продавача или от прехвърлителя се подава уведомление за закриване на партида.

Необходими документи
1. Декларация по чл.14 от ЗМДТ
2. Копие на документ за собственост /нотариален акт, договор и др./
3. Копие на Удостоверение за наследници /при наследство/
4. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/
5. Копие на Решение на ТЕЛК /при основно жилище/
6. Уведомление образец за закриване на партида /продажба, прехвърляне/
7. Копие на документа за продажбата
8. Пълномощно /при необходимост/

ІІ. При деклариране на недвижим имот от юридически лица

Декларациите се подава в Дирекция ”Местни данъци и такси” в 2 - месечен срок от придобиването, съответно учредяване право на ползване.
При промяна на декларираните данни, декларацията се подава в 2 - месечен срок, считано от датата на промяната.
За всеки имот се подава отделна декларация
При продажба или прехвърляне на недвижим жилищен имот от продавача или от прехвърлителя се подава уведомление за закриване на партида.

Необходими документи
1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ.
2. Копие на документ за собственост /нотариален акт, договор и др./
3. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/
4. Уведомление образец за закриване на партида /продажба, прехвърляне/
5. Копие на документа за продажбата
6. Пълномощно /при необходимост/

ІІІ. При подаване на декларация за облагане с данък върху наследствата

Декларацията се подава при смърт на физическо лице и откриване на наследство от наследниците, заветниците или техни законни представители.
Не подават декларации наследниците по права линия и преживелия съпруг/а в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г.
Декларацията се подава в срок от 6 месеца от откриване на наследството.
За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6 - месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито.
Подадената декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Необходими документи
1. Декларация по чл.32 от ЗМДТ
2. Копие на Удостоверение за наследници /при наследство/
3. Други документи /в зависимост от това, какво включва наследствената маса/
4. Пълномощно /при необходимост/

ІV. При подаване на декларация за облагане с данък при придобиване на имущества


Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, с изключение на недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни преводни средства, в 2 - месечен срок от придобиването им.
Декларацията се подава в общината по постоянния адрес, съответно седалището на данъчнозадълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация по настоящия си адрес.

Необходими документи
1. Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ
2. Копие на документа за придобиване на имущества/договор за дарение и разписка за получаването му/
3. Копие на документ доказващ основание за освобождаване от данък за придобиване на имущества
4. Пълномощно /при необходимост/

V. При деклариране на придобито моторно превозно средство

Декларацията се подава в Дирекция ”Местни данъци и такси” в 2 - месечен срок от придобиването на превозното средство по постоянен адрес / седалище на собственика. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната /нов внос/ срокът започва да тече от датата на регистрацията за движение в страната. При придобиване на превозно средство по наследство, декларацията се подава в 6 - месечен срок.
Декларирането за бракуване, отчисляване при продажба или откраднато превозно средство се удостоверява със служебна бележка от сектор КАТ при ОДП или копие от договора за покупко-продажба.

Необходими документи
1. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ /лек автомобил/
2. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ /без лек автомобил/
3. Документ за придобиване /договор, превод на оригинален документ за придобиване при внос./
4. Копие на Свидетелство за регистрация на КАТ /голям талон/
5. Платежен документ за внесен местен данък при придобиване на имущество.
6. Копие на платежен документ за платен данък върху превозните средства.
7. Копие на Решение на ТЕЛК /за МПС до 117,64 кw и обем на двигателя до 2000 куб.см, собственост на лице с намалена трудоспособност над 50 %/
8. Уведомление образец за закриване на партида /при бракуване и продажба/
9. Пълномощно /при необходимост/

VІ. При подаване на декларация за Патентен данък

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
Лицата подават декларация за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка , в 7 - дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
Данъчните декларации за патент се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличният търговец.
Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването й се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

Необходими документи
1. Декларация по чл. 61н от ЗМДТ
2. Копие на документи удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение
3. Пълномощно /при необходимост/


VІІ. При подаване на декларация за Туристически данък

 

Декларация се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.

Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларацията се подава от всяко от лицата, за периода, за който е било данъчнозадължено лице.

 

Необходими документи

1. Декларация по чл. 61р, ал.5 от ЗМДТ

2. Пълномощно /при необходимост/

 

VІІІ. При подаване на декларация за освобождаване от такса битови отпадъци

Декларацията се подава в Дирекция ”Местни данъци и такси” в срок до края на предходната година за имоти, които през следващата година няма да се ползват и не са декларирани като основно жилище. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2 - месечен срок от датата на придобиването им.
Декларацията се приема, но поражда последици само когато е подписана от всички съсобственици или ползватели на имота.

Необходими документи
1. Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ.
2. Пълномощно /при необходимост/

ІХ. При подаване на декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството

Декларацията се подава в Дирекция ”Местни данъци и такси” в срок от 1 юни до 30 ноември на предходната година от фирмите, на които ще се определя такса битови отпадъци в зависимост от количеството изхвърлени отпадъци.
За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2 - месечен срок от датата на придобиването им.


Необходими документи
1. Декларация по чл.16, ал.1 от Наредба №16 на Общински съвет Русе.
2. Пълномощно /при необходимост/

Х. При подаване на искане за издаване на Удостоверение за данъчна оценка /на сгради, на незавършено строителство, на земи в строителни граници, на земеделски земи, на правото на строеж, на правото на ползване/

Искането за издаване на удостоверение за данъчна оценка се подава лично или чрез упълномощено лице.

Необходими документи
1. Искане по образец
2. Копие от документ за собственост
3. За данъчна оценка на незастроени терени, извън строителни граници -
попълнено приложение от декларацията по чл.14 от ЗМДТ със заверено служебно каре отОтдел „Устройствени планове и кадастър”при Община Русе и копие от актуална скица /срок 6 месеца /
4. За данъчна оценка на отстъпено право на строеж -
попълнено приложение от декларацията по чл.14 от ЗМДТ със заверено служебно каре от Отдел „Устройствени планове и кадастър” при Община Русе
5. За данъчна оценка на незавършено строителство -
попълнено приложение от декларацията по чл.14 от ЗМДТ със заверено служебно каре от Отдел „Устройствени планове и кадастър” при Община Русе и констативен протокол, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден от Община Русе.
6. За данъчна оценка на земеделски земи – удостоверение от Общинска поземлена комисия.
7. Пълномощно /при необходимост/НАЗАД