1. Декларация по по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

2. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

3. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

4. Декларация за облагане с патентен данък

5. Декларация за облагане с туристически данък

6. Декларация по член. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

7. Декларация за облагане с данък върху наследствата

8. Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9. Декларация по чл.16, ал.1 от наредба 16 на ОбС Русе за определяне на таксата за битови отпадъци

10. Уведомление за закриване партида на МПС

11. Уведомление за закриване партида на недвижим имот

12. Искане за данъчна оценка

13. Искане за издаване на документи

14. Искане за прихващане или възстановяване

НАЗАД