Издава се по последен постоянен адрес (жителство) на покойното лице. 

Удостоверение за наследници се издава само за лица, които към датата на смъртта си са подлежали на вписване в регистъра на населението и за които има съставен акт за смърт.
За ускоряване на услугата е желателно представяне на удостоверение за наследници за ония починали наследници от наследническия кръг, на които постоянният адрес (жителството) към датата на смъртта им не съвпада с постоянния адрес на наследодателя, в противен случай се изчаква набавянето им по служебен път.
• Правно основание – чл.24, ал.2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 9 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Закона за наследството.
• Допустим заявител – издава се на законен наследник, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ (Изтегли)
• Срок за изпълнение и такси:
За удостоверение за наследници по права линия
обикновена услуга – 48 часа от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой ;
бърза услуга – 24 часа от заявяването и заплащането– 6,00 лв. за 1 брой.

удостоверение за наследници по съребрена линия:
обикновена услуга – до 7 дни от заявяването и заплащането– 3,00 лв. за 1 брой