• Правно основание – чл.24, ал.2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 21 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 
• Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася или на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 
Удостоверението се издава, когато чуждият гражданин желае да сключи брак с лице, което е вписано в регистъра на населението и което е дало писмено съгласието си чрез декларация по образец за вписване на личните му данни в утвърдения образец


ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (Изтегли)
• Срок за изпълнение и такси:
обикновена услуга – 48 часа от заявяването и заплащането – 4,00 лв. за 1 брой ;
бърза услуга – 24 часа от заявяването и заплащането– 8,00 лв. за 1 брой

НАЗАД