• Правно основание – чл.24, ал.2 , чл. 99 във вр. с чл. 92 от Закона за гражданската регистрация и чл. 23 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 
• Допустим заявител – Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
(3) За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители
Удостоверението се издава за да бъде удостоверен последният заявен настоящ адрес от едно лице
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (Изтегли
Удостоверението се издава и след подаване на Адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес
АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС (Изтегли
• Срок за изпълнение и такси:
обикновена услуга – 48 часа от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой ;
бърза услуга – 24 часа от заявяването и заплащането– 6,00 лв. за 1 брой 
За извършване на адресна регистрация на адрес в страната лицата представят един от следните документи:
1. документ за собственост;
2. документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;
3. други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
1. За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92, ал.3 от ЗГР (Изтегли)

2. За извършване на адресна регистрация на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 93, ал.6 от ЗГР(Изтегли)

3. За извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.

Български гражданин, живеещ в чужбина, може да заяви постоянен и настоящ адрес включително и чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина.

НАЗАД