• Правно основание – чл.24, ал.2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 25 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 
• Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 
• Срок за изпълнение и такси:
обикновена услуга – 48 часа от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой ;
бърза услуга – 24 часа от заявяването и заплащането– 6,00 лв. за 1 брой 
Удостоверението се издава за удостоверяване на настоящите адреси, които едно лице е имало от 01.01.2000 г. 
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (Изтегли)

НАЗАД