• Правно основание – чл.65 от Семеен кодекс и чл. 49 от Закона за гражданската регистрация,
• Допустим заявител – лицето, което желае да извърши припознаване 
o Необходими документи 
o заявление пред длъжностно лице (по образец) или нотариално заверено изявление за припознаване;
o документи за самоличност на родителите;
o удостоверението за раждане - оригинал;
• Срок на извършване – след изтичане на тримесечен срок;
• Безплатна услуга

НАЗАД