Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен на акт за сключен граждански брак на територията на Община Русе от общината/кметството по местосъхранение на регистъра 
• Правно основание – чл.88, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
• Допустим заявител – наследниците на починалото лице от акта за смърт; трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно или по реда на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. 
Срок за изпълнение и такси:
обикновена услуга – 48 часа от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой;
бърза услуга – 24 часа от заявяването и заплащането– 6,00 лв. за 1 брой 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ

НАЗАД