• Правно основание – чл.24, ал.2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 3, ал.2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 
• Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (Изтегли)
• Срок за изпълнение и такси:
До 7 дни от заявяването и заплащането – 5,00 лв. за 1 брой ;

НАЗАД