• Правно основание – чл. 40, ал.1, чл.44, ал.2 и чл.59 от Закона за гражданската регистрация, Раздел II и IVот Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
• Допустим заявител –лицето, за което се отнася, родители или законен представител, законни наследници или трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 
Необходими документи:
? Влязло в сила решение за съставяне на акт за гражданско състояние
? Заявление до Кмета на Община Русе
• Безплатна услуга
• Срок на извършване – до 7 дни от датата на получаване на документа..

НАЗАД