• Правно основание – чл.24, ал.2, чл.38, ал.4 от Закона за гражданската регистрация
• Допустим заявител – лицето, за което е установена липса на съставен акт за раждане или негов законен представител
• Необходими документи 
o заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация) 
o документ за самоличност на заинтересованото лице.
Срок за изпълнение и такси:
обикновена услуга – 48 часа от заявяването и заплащането – 3,00 лв. за 1 брой;
бърза услуга – 24 часа от заявяването и заплащането– 6,00 лв. за 1 брой 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

НАЗАД