Гражданско състояние
Електронно заявление за издаване на документ:
 • Изберете искане за издаване на документ от по - долу изброените.
 • Изтеглете искането и попълнете коректно.
 • Изпратете на e-mail: l_pankov@marten-bg.eu
 • След като получим заявката, тя ще бъде обработена и ще Ви информираме своевременно за получаването на готовия документ.
  1. 1. Издаване на удостоверение за наследници
  2. 2. Издаване на удостоверение за семейно положение
  3. 3. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
  4. 4. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
  5. 5. Издаване на удостоверение за родените от майкатa деца
  6. 6. Издаване на удостоверение за правно ограничение
  7. 7. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
  8. 8. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
  9. 9. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
  10. 10. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
  11. 11. Искане за издаване на удостоверение за постоянен адрес
  12. 12. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
  13. 13. Искане за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
  14. 14. Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане – оригинал
  15. 15. Припознаване на дете - след съставяне на акта за раждане
  16. 16. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
  17. 17. Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
  18. 18. Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат
  19. 19. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис – извлечение от него
  20. 20. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт (втори и/или следващ)
  21. 21. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние
  22. 22. Издаване на удостоверения в друг вид, свободен текст, когато исканите данни не могат да бъдат удостоверение с удостоверение по утвърден образец
  23. 23. Създаване на Електронен Личен Регистрационен Картон в НБД “Население”
  24. 24. Издаване на удостоверение за назначаване на настойник или попечител
  25. 25. Издаване на заверени копия от документи
  26. 26. Съставяне на акт за раждане или акт за смърт на български граждани с постоянен адрес в община Русе, въз основа на влязло в сила съдебно решение, постановено от български съд
  27. 27. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.