• Правно основание – чл.24, ал.2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 20 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 
• Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 
Удостоверението се издава, когато желаещите да встъпят в брак са двама български граждани или поне единият от тях. Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин, е необходимо и неговото писмено съгласие, в свободен текст, за вписване на личните му данни в утвърдения образец. Когато чуждият гражданин не е вписан в регистъра на населението, към заявлението се прилага легализиран, преведен и заверен официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното му положение. В удостоверението данните за чуждият гражданин се вписват така, както са вписан в превода на представения официален документ.


ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (Изтегли)
• Срок за изпълнение и такси:
обикновена услуга – 48 часа от заявяването и заплащането – 4,00 лв. за 1 брой ;
бърза услуга – 24 часа от заявяването и заплащането– 8,00 лв. за 1 брой

 

НАЗАД